Alkalmazott és Nemlineáris Optika Osztály

Az Alkalmazott Optika Osztály fejlesztőmunkával foglalkozik a lézer alkalmazások területén, például részecske számlálók építésével, femtoszekundumos analitikai technikákkal, kristálynövesztéssel és alkalmazott spektroszkópiával. .Ezek a csoportok aktívan részt vesznek az Extreme Light Infrastructure (ELI) programban. A Lézeres méréstechnikai és környezetvédelmi szolgáltató laboratórium az intézetben kifejlesztett és pályázati támogatásból beszerzett mérőműszerek és eszközök segítségével végez lézeres és környezetvédelmi méréseket külső megrendelésre.

Rövidfilm az Optikai méréstechnika, az Optikai vékonyrétegek és a Femtoszekundumos méréstechnika laborokról
(© Magyar Rádió, 2012, XVID formátum)

Lézeralkalmazások és optikai méréstechnikák

A csoport fõ profilja lézeres optikai mérõberendezések fejlesztése és alkalmazása. E széles területen belül évtizedes hagyományai vannak a nagypontosságú interferometrikus mérõberendezések, valamint a rugalmas fényszóráson alapuló mérõrendszerek fejlesztésének.

 

Femtoszekundumos lézerek

Leírás.

 

Ultragyors, nagy intenzitású fény-anyag kölcsönhatások

A mindennapi életben az ember legtöbbször fehér fényforrásokkal találkozik. Az is köztudott, hogy a lézerek képesek arra, hogy igen monokromatikus, egyszínű sugárzást bocsássanak ki. Azonban kevésbé ismert, hogy összetett, közel fehér színű fényt kibocsátó lézereket is lehet építeni, és hogy ezek jelentős szerepet kapnak olyan, a természetben nagyon gyorsan lezajló folyamatok vizsgálata során, melyek mindössze néhány attoszekundumtól néhány femtoszekundumig terjedő időtartamúak (1 fs = 10-15 s, 1 as = 10-18 s). Ahhoz, hogy ilyen extrém rövid időskálán végbemenő folyamatokat vizsgálni tudjunk (hasonlóan egy gyors mozgás egy-egy adott fázisát rögzítő fényképezőgéphez), kontrollálható, rövid lézerfény-felvillanások, ún. lézerimpulzusok szükségesek. Jelenleg a lézerek jelentik az egyetlen lehetséges megoldást az ilyen ún. ultragyors, atom- és molekulafizikai, kémiai folyamatok egyes fázisainak láthatóvá tételére. Ezért az ehhez szükséges lézerrendszerek fejlesztése és alkalmazásaik egyre nagyobb jelentőséggel bírnak mind a felfedező (alap-), mind az alkalmazott kutatásokban.

 

Kristályfizika

A Kristályfizikai Csoportban négy laboratórium működik. Az Analitikai labor szcintillátor anyagok preparációja mellett a kristályok összetételének, adalék- és szennyezőelem tartalmának  meghatározását, valamint elektrolitkatódos atmoszférikus ködfénykisülés (ELCAD) plazmafolyamatainak tanulmányozását végzi atomabszorpciós spektroszkópiával (AAS). A Kristálynövesztő labor optikai egykristályokat állít elő elektrooptikai, nemlineáris optikai, lézerfizikai és sugárzásdetektálási kutatásokhoz. A Spektroszkópiai labor a kristályok egyes alkotórészeinek és szennyezőinek rezgési és elektronátmeneteit vizsgálja nagyfelbontású FTIR abszorpciós, lumineszcencia, Raman és ESR spektroszkópiával. Az Optikai labor holografikus és nemlineáris optikai jelenségeket (pl. fotorefrakció, spektrális lyukégetés stb.) kutat.

 

Nanoszerkezetek és alkalmazott spektroszkópia

Leírás